İşe Yerleştirdiğimiz Pozisyon Grupları
 
Pozisyon
Position
Üst Düzey
Top-Managerial Positions
Genel Müdür
Managing Director
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy Director General 
Fabrika Müdürü
Factory Manager
Operasyon Müdürü
Operation Manager
Ülke Müdürü
Country Manager
Bilgi Teknojileri
Information Technologies
Bilişim Çözümleri Müdürü
IT Solution Manager
Bilgi İşlem Müdürü
IT Manager
Yazılım Şefi-Müdürü
Software Manager
Bilgi İşlem Şefi
Information Technologies Supervisor
iOs Developer
iOs Developer
Anroid Developer
Anroid Developer
.Net Developer
.Net Developer
Sap Sorumlusu-Danışmanı
SAP Consultant
Bilgi İşlem Süreç Sorumlusu
Data Processing Process Specialist
Bilgi İşlem Uzmanı
IT Specialist
Yazılım Uzmanı
Software Specialist
Bilgisayar Mühendisi
Computer Engineer
Bilgi İşlem Teknisyeni
IT Technician
İnsan Kaynaklari /İdari İşler
Human Resources / Administrative Affairs
İnsan Kaynakları Direktörü
Human Resources Director
İnsan Kaynakları Müdürü
Human Resources Manager
İnsan Kaynakları Şefi
Human Resources Supervisor
İnsan Kaynakları İş Ortağı
Human Resources Business Partner
İşe Alım Şefi
Recruitment Supervisor
İdari İşler Müdürü
Administrative Affairs Manager
İdari İşler Sorumlusu
Administrative Affairs Supervisor
Personel Şefi (Özlük İşleri)
Personnel Cheif ( Personnel Affairs)
Ücret ve Yan Haklar Uzmanı-Şefi
Salary and Fringe Benefit Specialist-Supervisor
İşe Alım Uzmanı
Recruitment Specialist
İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
Personel Özlük İşleri Uzmanı
Personnel Affairs Specialist
İşe Alım Uzman Yardımcısı
Recruitment Asisstant Specialist
İnsan Kaynakları Memuru
Human Resources Officer
Satiş ve Pazarlama
Sales and Marketing
Satış Direktörü
Sales Director
Pazarlama ve Satış Direktörü
Sales and Marketing Director
Pazarlama ve Satış Müdürü
Sales and Marketing Manager
Pazarlama Müdürü
Marketing Manager
Yurtdışı Satış Müdürü
Overseas Sales Manager
Yurtiçi Satış Müdürü
Domestic Sales Manager
Ticaret Müdürü
Commercial Manager
Pazarlama ve Satış Şefi
Marketing and Sales Supervisor
Satış Sonrası Servis Şefi-Müdürü
After Sales Service Supervisor-Manager
Yedek Parça Satış Şefi
Spare Parts Sales Supervisor
Pazarlama Sorumlusu (Uzman-Şef)
Marketing Executive (Specialist-Supervisor)
Pazarlama ve Satış Uzmanı
Marketing ve Sales Specialist
Müşteri Temsilcisi 
Customer Representative
Satış Uzmanı
Sales Specialist
Satış Mühendisi
Sales Engineer
Satış Memuru
Sales Officer
Ürün ve Marka Yönetimi
Product and Brand Management
Ürün Müdürü
Product Manager
Ürün Yönetim Uzman-Şefi
Product Management Specialist-Supervisor
Ürün Mühendisi-Uzmanı
Product Engineer - Specialist
Teknik Uygulama Sorumlusu (Yapı Kimyasalı)
Technical Applications Specialist (Construction Chemical)
İş Geliştirme
Business Development
İş Geliştirme Müdürü
Business Development Manager
İş Geliştirme Mühendisi-Uzmanı
Business Development Engineer- Specialist
Proje Yönetimi
Project Management
Proje Direktörü
Project Director
Proje Müdürü
Project Manager
Proje Şefi
Project Supervisor
Proje ve Satış Sorumlusu (Mühendis)
Project and Sales Specialist (Engineer)
Proje Mühendisi
Project Engineer
Proje Asistanı
Project Asisstant
Sürdürülebilirlik & Sosyal Sorumluluk
Sustainability & Social Responsibility
Sürdürülebilirlik Müdürü
Sustainability Manager
Kıdemli Sosyal ve Zirai İşler Koodinatörü
Senior Social and Agricultural Works Coordinator
Elektronik Ticaret
Electronic Commerce
E-Ticaret Yöneticisi
E-commerce Manager
Sanal Mağaza Yöneticisi
Virtual Shop Manager
Sosyal Medya ve Digital Pazarlama
Social Media & Digital Marketing
Sosyal Medya ve Digital Müdür
Social Media and Digital Manager
Grafik Designer
Graphic Designer
WordPress Junior Develoer
WordPress Junior Developer
Kurumsal İletişim
Corporate Communication
Kurumsal İletişim Şefi-Müdürü
Corporate Communication Supervisor -Manager
Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Diş İlişkiler Sorumlusu
Foreign Relations Officer
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Customer Relationship Management
Müşteri Hizmetleri Müdürü
Customer Service(s) Manager
Müşteri Hizmetleri Uzmanı
Customer Service(s) Specialist
Satış Destek Uzmanı
Sales Support Specialist
Çağrı Merkezi Uzmanı-Şefi
Call Center Specialist
İthalat & İhracat Operasyonu
Import and Export Operations
İthalat İhracat Operasyon Şefi
Import and Export Operations Supervisor
İthalat İhracat Operasyon Uzmanı
Import and Export Operations Specialist
Dış Ticaret Uzmanı
Foreign Trade Specialist
İthalat İhracat Operasyon Memuru
Import and Export Operations Officer
Controlling /Bütçe ve Raporlama
Controlling / Budgeting and Reporting
Bütçe Kontrol Müdürü
Budget Control Manager
Finansal Kontrolör
Financial Kontroller
Bütçe ve Kontrol Şefi
Budget and Control Supervisor
Bütçe ve Kontrol Uzmanı
Budget and Contol Specialist
Mali İşler (Finans-Muhasebe)
Financial Affairs (Finance-Accounting)
Finans Direktörü
Financial Director
Mali İşler Direktörü
Chief Financial Officer
Mali İşler Müdürü
CFO
Finans ve Muhasebe Müdürü
Finance and Accounting Manager
Finans Müdürü
Finance Manager
Fiyatlandırma-Kategory Şefi-Müdürü
Category Manager
Maliyet Muhasebesi Şefi-Müdürü
Cost Accounting Supervisor - Manager
Finans ve Muhasebe Şefi
Finance and Accounting Supervisor
Muhasebe Şefi
Accounting Supervisor
Satış Finans Müdürü
Sales Finance Manager
Maliyet Muhasebesi Uzmanı
Cost Accounting Specialist
Finans ve Muhasebe Uzmanı
Finance and Accounting Specialist
Kredi Kontrolörü
Credit Kontoller
Finans ve Muhasebe Elemanı
Finance and Accounting Personnel
Muhasebe Memuru
Accounting Officer
           
    Tedarik Zinciri Yönetimi                                                  
Supply Chain Management 
Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü
Supply Chain Management Manager
Lojistik ve Planlama Müdürü
Logistics and Planning Manager
Satın Alma Müdürü
Purchasing Manager
Tedarik Zinciri Süreç Geliştirme Şefi-Müdürü
Supply Chain Prosess Development Supervisor- Manager
Lojistik Müdürü
Logistics Manager
Üretim Planlama Müdürü
Production Planning Manager
Outbound Lojistik Müdürü
Outbound Logistics Manager
İnbound Lojistik Müdürü
Inbound Logistics Manager
Depo Müdürü
Warehouse Manager
Lojistik Satış Müdürü
Logistics Sales Manager
Satın Alma Şefi
Purchasing Supervisor
Sipariş Yönetimi Şefi
Order Management Supervisor
Malzeme Planlama Şefi
Metarial Planning Supervisor
Üretim Planlama Şefi
Production Planning Supervisor
Depo Şefi
Storehouse Supervisor
Lojistik Şefi
Logistics Supervisor
Planlama Uzmanı (Tekstil Dışı)
Planning Specialist (non- textile)
Lojistik Satış Uzmanı
Logistics Sales Specialist
Lojistik Uzmanı
Logistics Specialist
Satın Alma Uzmanı
Purchasing Specialist
Lojistik Vardiya Şefi
Shift Logistics Supervisor
Planlama Uzmanı-Tekstil
Planning Specialist- Textile
Tedarik Uzmanı
Procurement Specialist
Tedarikçi Geliştirme Sorumlusu
Supplier Development Specialist
Malzeme Planlama Mühendisi-Uzmanı
Metarial Planning Engineer - Specialist
Üretim Planlama Mühendisi-Uzmanı
Production Planning Enginner- Specialist
Satın Alma Raporlama Sorumlusu
Purchasing Reporting Specialist
Satın Alma Mühendisi
Purchasing Engineer
Proses Satın Alma Mühendisi
Process Purchasing Engineer
Teknik Planlama Mühendisi
Technical Planning Engineer
Tedarikçi Kalite Mühendisi
Supplier Quality Engineer
Depo Mühendisi
Storehouse Engineer
Lojistik Elemano
Logistics Personnel
Lojistik Memuru
Logistics Officer
Planlama Memuru
Planning Officer
Satın Alma Memuru
Purchasing Officer
Depo Teknisyeni
Storehouse Technician
Üretim
Production
Fabrika Müdürü
Factory Manager
Üretim Müdürü
Production Manager
İşletme Müdürü(Teks.Dışı)
Business Manager (non- Textile)
Üretim Şefi
Production Supervisor
Üretim Şefi-Müdürü (İlaç)
Production Supervisor- Manager (Medicine)
Ürün Proses Teknoloji Müdürü
Product Process Technology Manager
Üretim Mühendisi
Production Engineer
Üretim Mühendisi (Tekstil)
Production Engineer (Textile)
Proses Mühendisi
Process Engineer
Proses Güvenlik Mühendisi
Process Security Engineer
Vardiya Mühendisi
Shift Engineer
Uygulama Mühendisi
Application Engineer
Üretim Teknisyeni
Production Technician
Üretim Teknisyeni-Tekstil
Product Technician - Textile
Yalın Üretim & Metod Geliştirme
Lean Manufacturing & Development Method
Yalın Sistemler Müdürü
Lean Systems Manager
Yalın Üretim Kordinatörü
Lean Manufacturing Coordinator
Performans Müdürü (Fmcg-Gsm)
Performance Manager (FMCG - GSM)
Metod ve Proses Geliştirme Şefi
Method and Process Development Supervisor
Metod Mühendisi
Method Engineer
Teknik Danişman
Tecnical Consultant
Endüstri Mühendisi
Industrial Engineer
Endüstrileştirme Mühendisi (Diğer)
Industrialize Engineer (Other)
Endüstrileştirme Mühendisi(Tekstil)
Industrialize Engineer (Textile)
Kalite Güvence/Kalite Kontrol Yönetimi
Quality Assurance / Quality Control Management
Kalite Müdürü
Quality Manager
Kalite Kontrol Müdürü
Quality Control Manager
Kalite Şefi (Gida)
Quality Supervisor (Food)
Kalite Şefi-Yöneticisi
Quality Supervisor - Manager
Kalite Kontrol Şefi
Quality Control Supervisor
Tedarikçi Geliştirme Mühendisi
Supplier Development Engineer
Kalite Mühendisi
Quality Engineer
Kalite Teknisyeni
Quality Technician
Laboratuvar Yönetimi
Laboratory Management
Laboratuar Müdürü
Laboratory Manager
Laboratuvar Şefi
Laboratory Supervisor
Laboratuar Mühendisi
Laboratory Engineer
Test Laboratuar Mühendisi
Laboratory Test Engineer
Test Mühendisi
Test Engineer
Laboratuar Teknisyeni
Laboratory Technician
Test Teknisyeni
Test Technician
Ar-Ge /Araştırma Geliştirme
R & D / Research and Development
Ar-Ge Müdürü
R & D Manager
Ar-Ge Şefi
R & D Supervisor
Ar-Ge Uzmani
R & D Specialist
Ar-Ge Proje Uzmanı
R & D Project Specialist
Ar-Ge Mühendisi
R & D Engineer
Ar-Ge Elemanı
R & D Personnel
Ür-Ge (Ürün Geliştirme)
P & D (Product Development)
Ürge Müdürü-Direktörü
Product Development Manager - Director
Ürün Geliştirme Müdürü
Product Development Manager
Ürün Geliştirme (Tasarim) Uzmanı-Şefi
Product Development (design) Specialist - Supervisor
Ürün Geliştirme Mühendisi
Product Development Engineer
Teknik Ressam
Draftsman
Mühendislik
Engineering
Mühendislik Müdürü
Engineering Manager
Patent Uzmanı
Patent Expert
Mekanik Tasarim Mühendisi
Mechanical Design Engineer
Elektrik-Elektronik Tasarım Mühendisi
Electrical and Electronıcs Design Engineer
Bakım (Mekanik & Elektrik%Otomasyon)
Maintenance (Mechanical & Electrical & Automation)
Teknik Bakım Müdürü
Technical Maintenance Manager
Bakim Şefi
Maintenance Supervisor
Enstrümantasyon Mühendisi-Şefi
Instrumentation Engıneer - Supervisor
Enerji Santrali
Power Plant
Teknik Hizmetler Şefi
Technical Services Supervisor
Tpm Mühendisi
TPM Engineer
Teknik Servisler Uzmanı
Tecnical Services Specialist
Bakim Mühendisi (Elektrik-Elektronik Mühendis)
Maintenance Engineer (Electrical And Electronics Engıneers)
Bakim Mühendisi (Makina Mühendisi)
Maintenance Engineer (Mechanical Engineers)
Co-Jenerasyon Teknisyeni
Co- Generation Technician
Elektrik Bakim Teknisyeni
Electrical Maintenance Technician
Mekanik Bakim Teknisyeni
Mechanical Maintenance Technician
Hse (Sağlık-Güvenlik-Çevre)
HSE (Health-Safety-Environment)
Çevre ve İş Güvenliği Şefi-Müdürü
Environmental and Safety Supervisor - Manager
Çevre ve İş Güvenliği Uzmanı
Environmental and Safety Specialist
Çevre Mühendisi
Environmental Engineer
İç Denetim
Internal Audit
İç Denetim Müdürü
Internal Audit Manager
İç Denetim Uzmanı
Internal Audit Specialist
Yönetici Asistanı
Administrative Assistant
Yönetici Asistanı
Administrative Assistant
Sekreter
Secretary
İdari Asistan
Administrative Assistant
Santral Operatörü
Switchboard Operator
İlaç
Medicine
Klinik Araştırmalar Müdürü
Clinical Research Manager
Üretim Müdürü
Production manager
Teknik Servisler Müdürü
Technical Services Manager
Kalite Güvence Müdürü
Quality assurance manager
Formülasyon Geliştirme Sorumlu Uzmanı
Formulation Development Specialist
Ruhsatlandirma ve Resmi İlişkiler Sorumlusu
Licensing and Public Relations Officer
Sözleşmeli Satışlar Sorumlusu (İlaç)
Contracted Sales Supervisor (Drug)
Farmasötik Teknolojiler Uzman (İlaç)
Pharmaceutical Technology Specialist (Medicine)
Ar-Ge Şefi
R & D Supervisor
Ar-Ge Uzmanı
R & D Specialist
Analitik Uzmanı
Analytical Specialist
Dökümantasyon Uzmanı
Documentation Specialist
Mikrobiyoloji Uzmanı
Microbiology Specialist
Validasyon Uzmanı
Validation Specialist
Kalıphane Yönetimi
Tooling Management/ Molding Room Management
Kalıphane Müdürü
Molding Room Manager
Kalıphane Yöneticisi (Şefi)
Molding Room Supervisor
Kalıphane Mühendisi
Molding Room Engineer
Kalıpçı
Moulder
Kalıp Teknisyeni
Mold Technician
Tekstil Teknik Bölümler
Textile Technical Sections
İşletme Müdürü-Tekstil
Business Manager-Textile
Kumaş ve Aksesuar Müdürü
Fabrics and Accessories Manager
Baskı Müdürü
Press Manager
Örgü Müdürü
Formal Manager
Apre Müdürü
Finishing Manager/ Dressing Manager
Boyahane İşletme Müdürü
Dye works Operations Manager
Denim Yıkama (Finishing) Müdürü
Denim Wash (Finishing) Manager
Dikim Üretim Müdürü
Planting Production Manager
Dokuma Müdürü-Şefi
Weave Manager - Supervisor
Fit Müdürü
Fit Manager
Modelhane Müdürü
Modelshop Manager
Denim Yıkama Şefi
Denim Wash Supervisor
Boyahane Şefi
Dye works Supervisor
İşletme Şefi (Tekstil)
Operations Supervisor (Textiles)
Kuru İşlemler Şefi
Dye Operations Supervisor
Modelhane Sorumlusu (Şefi)
Modelshop Specialist (Supervisor)
Kidemli Kimyasal Araştırmacı
Senior Chemicals Researcher
Numune Sorumlusu-Tekstil
Sample Manager-Textile
Müşteri Temsilcisi-Tekstil
Customer Representative-Textile
Apre Şefi
Finishing Supervisor
Boyahane Teknisyeni
Dye Works Technician
Denim Yikama Mühendisi
Denim Wash Engineer
Designer-Desen Şefi-Uzmanı
Designer and Design Supervisor - Specialist
Dikim Mühendisi
Planting Engineer
Dokuma Mühendisi
Textile Engineer
Dornier Ustası
Dornier formen
Fason Takip Sorumlusu-Teks.
Contract Tracking Manager-Textile
İşletme Mühendisi (Tekstil)
Operations Engineer (Textiles)
Örgü Ayar Ustası
Knitting Master Settings
Örgü Bakim Teknisyeni
Formal Maintenance Technician
Örgü İşletme Teknisyeni
Formal Business Technician
İnşaat
Construction
İnşaat Proje Müdürü
Construction Project Manager
Mimar (İç Mimar)
Architect
Peyzaj Mimarı
Landscape architect
Teknik Ofis Şefi (İnşaat)
Technical Office Manager (Construction)
Maliyet Kontrol Uzmanı (İnşaat Müh)
Cost Control Specialist (Civil Engineering)
İnşaat Mühendisi
Construction Engineer
İnşaat Teknisyeni
Construction Technician